Bopremie

Det ska självklart löna sig att vara trogen och skötsam. Vår vinst går tillbaka till våra hyresgäster, genom satsning på miljö, boinflytande, underhåll av fastigheterna och Bopremie.

Bopremien är vårt sätt att visa uppskattning till trogna och skötsamma hyresgäster som valt att bo kvar hos oss. Premien är en rabatt beräknad på december månads grundhyra vid beräkningstillfället och som blir högre ju längre tid du bott hos oss.

Om du har en sammanlagd boendetid mellan 10-24 år får du motsvarande procent av en månads grundhyra utbetald i juni vartannat år. Har du en boendetid på 25 år eller mer, utbetalas premien med 25 procent av en grundhyra, men nu varje år. Utbetalning sker alltid som ett avdrag på juni månads hyra.

Regler för Bopremie

Bopremien utgår till hyresgäster vars namn förekommer på förstahandsavtal för bostäder. Endast en Bopremie per lägenhet utbetalas och maximalt en gång per år.

Med sammanlagd boendetid avses summan av alla boendemånader med förstahandsavtal vid beräkningstillfället omräknat till tolvmånadersperioder.

När två avtalsparter med samma förstahandsavtal har olika boendetider, räknas den som har längst boendetid. Vid separation, dödsfall eller annan förändring av avtalspart, utgår premie efter kvarvarande avtalsparts boendetid.


Med trogna och skötsamma hyresgäster menar vi:

  • Det finns ett förstahandsavtal med Hyresbostäder vid beräkningstillfället (december månad) och som ej är uppsagt för avflyttning vid utbetalningstillfället (juni månad)
  • Det finns högst två hyreskrav för hyresperioden 1 juni - 31 maj. samt att inga anmärkningar finns på boendet som under samma period resulterat i varning
  • Skulder till Hyresbostäder är reglerade